Ismet Sari, M.Ag menyelesaikan Program Sarjana dalam bidang Aqidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara, Program Magister dalam bidang Pengkajian Islam di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.